OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁVŠTEVNÍKOV CEO SEMINÁROV

Obchodné podmienky pre predaj vstupeniek na vzdelávacie podujatia CEO SEMINÁR BIZBUILDERS, ďalej tiež len “podujatia”, organizované spoločnosťou BizBuilders s.r.o. Súčasťou podmienok sú aj Zásady ochrany osobných údajov.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť BizBuilders s.r.o., so sídlom Pod Strážami 13/A, 831 01, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO 47663758, IČ DPH 2024063679, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:97425/B, ďalej tiež len „Spoločnosť“, vydáva tieto obchodné podmienky. Obchodné podmienky upravujú predaj vstupeniek na podujatia. Aktuálne termíny konania podujatí sú dostupné na webových stránkach Spoločnosti www.bizbuilders.sk

II. PREDAJ VSTUPENIEK

 1. Spoločnosť robí prostredníctvom svojich webových stránok www.bizbuilders.sk výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o kúpe vstupeniek na vyššie špecifikovanú vzdelávaciu akciu. 
 2. Za účelom objednávky vstupeniek je nutné uviesť a odoslať všetky dáta potrebné na vykonanie rezervácie vstupeniek.
 3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri rezervácie vstupenky aktuálne a pravdivé informácie tak o sebe ako aj o ďalších Účastníkoch podujatia, ktorých prihlasuje. Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa údajov zadávaných pri objednávke vstupeniek.
 4. Záujemca o kúpu vstupenky (ďalej len „Navrhovateľ“) podáva objednávkou uskutočnenou prostredníctvom internetového rozhrania Spoločnosti, dostupného zo stránok www.bizbuilders.sk, návrh na uzavretie zmluvy o kúpe vstupeniek na vyššie špecifikovanú vzdelávaciu akciu (ďalej tiež len „Objednávka“). Prijatím Objednávky Spoločnosť vstupenku Navrhovateľovi zarezervuje.
 5. Odoslaním Objednávky súhlasí Navrhovateľ s týmito obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto obchodné podmienky tvoria súčasť obsahu zmluvy. Pokiaľ si Spoločnosť a Navrhovateľ dohodne niektoré podmienky predaja odlišne, napr. v následnej e-mailovej komunikácii, majú odlišné podmienky prednosť pred obchodnými podmienkami.
 6. Kúpna zmluva o predaji vstupeniek je uzatvorená akceptáciou Objednávky vstupeniek Spoločnosťou, a to zaslaním e-mailu s potvrdením zo strany Spoločnosti na e-mailovú adresu uvedenú Navrhovateľom v Objednávke vstupeniek. 
 7. Kúpnu cenu je možné zaplatiť online platobnou kartou.
 8. Spoločnosť zašle Navrhovateľovi vstupenku e-mailom.
 9. Spoločnosť zašle Záujemcovi e-mailom všetky potrebné organizačné pokyny súvisiace s organizovaným Podujatím a to najmä informácie o mieste, čase a dátume konania Podujatia, programe Podujatia a zoznam prednášajúcich, ktorí vystúpia na Podujatí prípadne iné informácie v závislosti od povahy a charakteru konkrétneho Podujatia.
 10. Vstupenka je viazaná na konkrétneho účastníka, fyzickú osobu, uvedenú Navrhovateľom v Objednávke vstupenky (“Účastník”). Účastníka je možné na žiadosť zmeniť – žiadosť o zmenu Účastníka u platených vstupeniek je možné bezplatne podať najneskôr tri pracovné dni pred termínom konania podujatia.

III. CENA VSTUPENIEK

 1. Cena jednej vstupenky na konkrétne podujatie je špecifikovaná na webových stránkach Spoločnosti www.bizbuilders.sk
 2. Pri nemožnosti účasti Účastníka na podujatí sa zaplatená čiastka za vstupenky nevracia a je možná iba zmena Účastníka podľa čl. II. bod 9. týchto obchodných podmienok, prípadne presunutie účasti Účastníka na bezprostredne ďalší termín konania podujatia bez nároku na vrátenie uhradenej ceny. 
 3. V prípade zrušenia podujatia patrí Navrhovateľovi plná náhrada ceny vstupeniek.

IV. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 2. Kúpou vstupenky na Podujatie Účastník potvrdzuje, že on ako aj ním nahlásení Účastníci podujatia sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a zároveň potvrdzuje, že je oprávnený uvádzať osobného údaje Účastníkov podujatia.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzky Spoločnosti voči Navrhovateľom a záujemcom rovnako ako prípadné nároky Navrhovateľov či záujemcov voči Spoločnosti sa premlčujú v lehote jedného (1) roka.
 2. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodné zákonníka a Občianskeho zákonníka.
 3. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7.2.2024.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto obchodných podmienok.
 5. Prijatie neskorších VOP nahrádza skôr prijaté VOP.
 6. Neúčinnosťou podmienok nie je dotknutá účinnosť Zásad ochrany osobných údajov, ktoré zostávajú účinné samostatne aj naďalej.
 7. VOP sú uverejnené na webovej stránke www.bizbuilders.sk.sk.